รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศีลวัต อรรถจินดา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศีลวัต อรรถจินดา
(1
สิงหาคม พ.ศ. 2522 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525)

 

pic08หน่วยรังสีวินิจฉัย (สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2523 มีการจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวนด์เครื่องแรก ยี่ห้อซีเมนส์ จัดจำหน่ายโดย บริษัทวิทยาคม

ในปี พ.ศ. 2524 มีการก่อสร้างอาคารจุลจักรพงษ์แทนที่อาคารรัตนสังวาลย์เดิมและมีการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ของบริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด (CT8800) ซึ่งได้รับเงินบริจาคจาก ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์โดยเป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจได้ทั้งร่างกายเครื่องแรกของโรงพยาบาลรัฐและในปีเดียวกันนี้ เริ่มมีการรักษาโรคโดยใช้เครื่อง Fluoroscopy เป็นเครื่องนำทาง (Interventional Radiology) โดยเริ่มจากการระบาย น้ำดีผ่านทางสายสวน (Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage) หรือ PTBD และเริ่มมีการตรวจวินิจฉัยโรค ท่อน้ำดีและท่อตับอ่อนโดยวิธี ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio – Pancreatography)

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2524 มีการเปิดอาคารโปษยานนท์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2524 และนอกจากนี้ยังได้รับอนุมัติเงินงบ ประมาณแผ่นดินผนวกกับเงินสมทบของหน่วยฯ ในการดำเนินการจัดซื้อเครื่อง Gamma camera เครื่องที่ 2 พร้อม เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาวิจัยในด้านระบบไหลเวียนต่างๆ ของร่างกายอย่างละเอียดรวมถึงการให้บริการแก่ผู้ป่วย