รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม
(30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 – 30 กันยายน พ.ศ. 2544)

 

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

pic12ในปี พ.ศ. 2543 มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Digital mammography) ตลอดจนอุปกรณ์ที่ ทันสมัยที่ใช้ในการตรวจรักษาเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของเต้านม (Mammotome) เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาค อีกทั้งยังได้รับบริจาคระบบเอกซเรย์ Computed Radiography เครื่องแรกจากรัฐบาลญี่ปุ่น ยี่ห้อฟูจิ FCR5000 เพื่อใช้ งานที่หน่วยเอกซเรย์ผู้ป่วยนอก อาคาร ภปร. ชั้น 4

สาขารังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาในปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2542 มีการติดตั้งเครื่องโคบอลต์ 60 Theratron Elite 80 ขนาด 12,000 คูรีโดยได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ในปี พ.ศ. 2543 มีการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาชนิดหัววัดหมุนได้รอบตัว (ชนิด 2 หัววัด และ 3 หัววัด) (Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT) จำนวน 2 เครื่อง และได้ติดตั้งไว้ที่อาคารโปษยานนท์ ชั้น 1

ในปี พ.ศ. 2544 มีการจัดซื้อเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูกโดยใช้รังสีเอกซ์เครื่องที่ 3 เพื่อทดแทน เครื่องแรกที่หมดอายุการใช้งาน โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์