รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา
(30
พฤศจิกายน พ.ศ.2529 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533)

 

pic10สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

ในปี พ.ศ. 2531 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ได้รับบริจาคเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 จากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเครื่องจากบริษัทโตชิบา TCT 400 และติดตั้งไว้ที่อาคารจุลจักรพงษ์

ในปี พ.ศ. 2532 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้เปิดหน่วยงานเอกซเรย์เต้านม (Mammography) และหน่วยงาน อัลตราซาวนด์ที่อาคารล้วน – เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 2

หน่วยรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาในปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2531 – 2532 มีการก่อสร้างอาคาร ล้วน – เพิ่มพูล ว่องวานิช และจัดตั้งศูนย์ป้องกันและรักษาโรค มะเร็ง โดยได้ทำการย้าย Tumor clinic หอผู้ป่วย และห้องผ่าตัดใส่แร่ จากอาคารสวัสดิ์ – ล้อมฯ มาอยู่ที่อาคารนี้

ในปี พ.ศ. 2532 – 2533 มีการก่อสร้างอาคารเอลิสะเบธ จักรพงษ์ พร้อมติดตั้งเครื่องฉายรังสีซึ่งประกอบไปด้วย

  • เครื่องเร่งอนุภาค (Linear Accelerator) จำนวน1เครื่องพร้อมระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล
  • เครื่องจำลองการฉายรังสี (Simulator) จำนวน 1 เครื่อง
  • เครื่องวางแผนการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  • เครื่องประดิษฐ์วัสดุทดแทนส่วนของเนื้อเยื่อจำนวน 1 เครื่อง

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ในปี พ.ศ. 2531 มีการจัดซื้อเครื่อง SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) เครื่องแรก โดยงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์และเงินงบประมาณของสภากาชาดไทย โดยได้ติดตั้งไว้ที่อาคารโปษยานนท์ ชั้น 1