รายชื่ออาจารย์ปัจจุบัน

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

สังกัดคณะแพทยศาสตร์

 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ
 2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล้ำ
 3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา มหายศนันท์
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรนต์ ตันติวัตนะ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนตร์รวี ทุมโฆสิต
 7. อาจารย์ แพทย์หญิงน้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์
 8. อาจารย์ แพทย์หญิงปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์
 9. อาจารย์ แพทย์หญิงจตุพร ชยะกุลคีรี
 10. อาจารย์ แพทย์หญิงณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์
 11. อาจารย์ แพทย์หญิงณัชชา ปิ่นเจริญ
 12. อาจารย์ แพทย์หญิงเนตรศิริ ดำรงพิศุทธิกุล

 

สังกัดสภากาชาดไทย

 1. อาจารย์ นายแพทย์บัณฑิต เจ้าปฐมกุล
 2. อาจารย์ แพทย์หญิงเจนจีรา ปรึกษาดี
 3. อาจารย์ แพทย์หญิงเกวลี ศศิวิมลพันธุ์
 4. อาจารย์ แพทย์หญิงปิยพร บุญศิริคำชัย
 5. อาจารย์ แพทย์หญิงศศิธร เพชรจรัลไพศาล
 6. อาจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์จันทร์ จักกาบาตร์ (สูยะนันทน์)
 7. อาจารย์ แพทย์หญิงณัชวาล จิตตภิรมย์ศักดิ์ (สิทธิแพทย์)
 8. อาจารย์ นายแพทย์ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง
 9. อาจารย์ นายแพทย์ธีรชัย ชัยทัศนีย์
 10. อาจารย์ แพทย์หญิงสมชนินทร์ พิพัฒน์ผจง
 11. อาจารย์ แพทย์หญิงฐิตินันท์ จุลฤกษ์

 

อาจารย์พิเศษ

 1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
 3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์
 5. อาจารย์ นายแพทย์เอกวรรณ ชันซื่อ
 6. อาจารย์ แพทย์หญิงลักษณะพรรณ เจริญวิศาล
 7. อาจารย์ แพทย์หญิงทิวาพร จันทร์เจริญ
 8. อาจารย์ แพทย์หญิงสุทธาทิพย์ เจริญประเสริฐ
 9. อาจารย์ แพทย์หญิงวราภรณ์ อิสสระพานิชกิจ
 10. อาจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา ศรีตุลานนท์
 11. อาจารย์ นายแพทย์อรรควัชร์ จันทร์ฉาย
 12. อาจารย์ แพทย์หญิงพัชราจิรี ภาคอรรถ
 13. อาจารย์ แพทย์หญิงภัทราภรณ์ เชาวนะปัญจะ
 14. อาจารย์ แพทย์หญิงอุไรวรรณ ชยุติไพรวัลย์
 15. อาจารย์ แพทย์หญิงกมลธรรม พูลภิญโญ
 16. อาจารย์ แพทย์หญิงไพวัลย์ กิจศิริกุล
 17. อาจารย์ นายแพทย์นัทภูมิ กาญจนาภรณ์

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

สังกัดคณะแพทยศาสตร์

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
 2. รองศาสตราจารย์ศิวลี สุริยาปี
 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา โชติเลอศักดิ์
 5. อาจารย์ นายแพทย์จักรพงษ์ จักกาบาตร์
 6. อาจารย์ แพทย์หญิงณปภัช อมรวิเชษฐ์

สังกัดสภากาชาดไทย

 1. อาจารย์ นายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา
 2. อาจารย์ แพทย์หญิงกิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย
 3. อาจารย์ แพทย์หญิงดนิตา กานต์นฤนิมิต
 4. อาจารย์ นายแพทย์เพชร อลิสานันท์
 5. อาจารย์ แพทย์หญิงอนุสสรา ประยงค์รัตน์

 

อาจารย์พิเศษ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

 

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

สังกัดคณะแพทยศาสตร์

 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
 3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภัทรพร เทพมงคล
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคนึงนิจ กิ่งเพชร
 5. อาจารย์ แพทย์หญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน์
 6. อาจารย์ แพทย์หญิงอุษณี วุทราพงษ์วัฒนา
 7. อาจารย์ ดร.กิติวัฒน์ คำวัน

 

สังกัดสภากาชาดไทย

 1. อ.พญ.เมธินี ฉันทาดิศัย

 

อาจารย์พิเศษ

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา
 2. อาจารย์ นายแพทย์สุพจน์ บุญวิสุทธิ์
 3. อาจารย์ แพทย์หญิงภัทรมน วาศวิท